top of page
นโยบายความเป็นส่วนตัว
1.นโยบายความเป็นส่วนตัว
Hotel Gee Haive ได้กำหนด "นโยบายการปกป้องข้อมูล" ต่อไปนี้และมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
1. สร้าง รวบรวม ใช้ และให้ข้อมูลอย่างเหมาะสม
2. เราจะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูล
3. เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและบรรทัดฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
4. เราจะกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5. Hotel Gee Haive จะจัดทำเอกสารนโยบายนี้และเผยแพร่ให้กับบุคคลที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดของกฎระเบียบนี้
2.วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
Hotel Gee Haive จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
・การระบุตัวตน การแจ้งเตือนการระงับบริการ การยกเลิก การยกเลิกสัญญา และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา
・แนะนำการขาย ทำแบบสอบถาม และส่งของขวัญ ฯลฯ เกี่ยวกับบริการของเราผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล และอีเมล
・เพื่อปรับปรุงบริการของ Hotel Gee Haive หรือเพื่อพัฒนาบริการใหม่
・นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Hotel Gee Haive
・การให้บริการประกันวินาศภัยและบริการอื่นๆ/ที่เกี่ยวข้อง

 
นอกจากนี้ Hotel Gee Haive อาจมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับผู้รับเหมาช่วงหรือพันธมิตร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้างต้น นอกจากนี้ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ หากมีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลจากสถาบันสาธารณะ เช่น ศาลหรือหน่วยงานตำรวจ เราอาจจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้กับสถาบันสาธารณะ Hotel Gee Haive อาจแก้ไขนโยบายข้างต้น ในกรณีดังกล่าว การแก้ไขทั้งหมดจะได้รับแจ้งในเว็บไซต์นี้
3. เมื่อใช้เว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้
คุกกี้ถูกใช้เพื่อทำให้การเรียกดูไซต์นี้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อลูกค้าเข้าชมไซต์นี้อีกครั้ง จะไม่มีผลเสียต่อ Hotel Gee Haive อาจรวบรวมข้อมูลเช่นแนวโน้มโดยรวมและรูปแบบพฤติกรรมการดูในเว็บไซต์นี้ซึ่งมีอยู่ในคุกกี้จากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ Hotel Gee Haive จะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม (รวมถึงบริษัทที่บริษัทจ้างงานวิจัยและวิเคราะห์จากภายนอก) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเข้าถึงและให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ โปรดมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่รวบรวมจะได้รับการปฏิบัติเป็นความลับ เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ คุณสามารถปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าของซอฟต์แวร์การท่องอินเทอร์เน็ตของคุณ (เบราว์เซอร์) โปรดติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์แต่ละรายสำหรับวิธีการตั้งค่าของเบราว์เซอร์
การรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด
การใช้ไซต์นี้จะต้องดำเนินการตามความรับผิดชอบของลูกค้า
Hotel Gee Haive ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้
 
กฎหมายที่บังคับใช้
เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Hotel Gee Haive ไซต์นี้สามารถเข้าถึงได้จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกด้วยกฎหมายที่แตกต่างกัน แต่ทั้งลูกค้าที่เข้าถึงไซต์นี้และ Hotel Gee Haive ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของไซต์นี้โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในหลักการทางกฎหมาย คุณตกลงที่จะผูกพันตาม กฎหมายของประเทศของคุณ นอกจากนี้ Hotel Gee Haive ไม่ได้อธิบายหรือแสดงบนเว็บไซต์นี้เลยไม่ว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นี้จะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของลูกค้าหรือไม่ การเข้าถึงไซต์นี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกค้า และลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ไซต์นี้
bottom of page